×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par saistošo noteikumu “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada attīstības aģentūra” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada Kultūras attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības Sociālās jomas veicināšanas stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada Izglītības attīstības stratēģijas 2023.–2028.gadam izstrādes stratēģijas nosaukuma maiņu un darba uzdevuma aktualizēšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
12. Par Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
13. Par Krimuldas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
14. Par Krimuldas vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
15. Par ģerboņu reģistrāciju.
Apstiprināts
16. Par atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Siguldas novadā.
Apstiprināts
17. Par konkursa “Tūrisma atspere” rezultātu precizēšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem 2022.gada 18.augusta lēmumā “Par atbalstu dalībai projektā “Be mobile!” (Esi mobils)””.
Apstiprināts
19. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” reorganizācijas uzsākšanu.
Apstiprināts
20. Par PSIA "VANGAŽU AVOTS" reorganizācijas uzsākšanu.
Apstiprināts
21. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
22. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
23. Par īpašuma Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
24. Par aizņēmumu projekta “Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā iegāde” īstenošanai.
Apstiprināts
25. Par aizņēmumu projekta “Mālpils Kultūras centra pārbūves darbi un inženiertīklu ierīkošana Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā” realizācijai.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 1.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Kārļzemnieki 7”, Inčukalna pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un patapinājuma līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” (prot. Nr.8, 7. §)” atcelšanu.
Apstiprināts
27. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
28. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem 2007. gada 14.maija zemes nomas līgumā.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem 2022.gada 9.novembra zemes nomas līgumā Nr.L-2901/2022.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vecliepas, Mālpils pagasts, Siguldas novads, 1/2 zemes vienības domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par atsavināmās zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Leona Paegles ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8015 002 3066 001), kas ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 3066 sastāvā.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Tirgus iela 20, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu” (prot.Nr.8, 34.§) atcelšanu.
Apstiprināts
34. Par pirkuma līguma slēgšanu.
Apstiprināts
35. Par 2023.gada 2.maija lēmuma “Par zemes vienības daļas Pils ielā 4A, Siguldā, nodošanu valstij Satiksmes ministrijas personā un sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi”” (prot. Nr. 6, 3.§) grozīšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.2, 18.§) atcelšanu un Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Apstiprināts
37. Par Krimuldas novada domes 2015.gada 27.novembra lēmuma “Par zemes “Zutiņi 2”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nodošanu īpašumā bez atlīdzības” (prot.Nr.13, 13.p) trešā punkta 12.apakšpunkta atcelšanu un Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā.
Apstiprināts
38. Par zemes gabala Rožu iela 2, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
39. Par nekustamā īpašuma “Barģi”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 005 0274, nodošanu valstij bez atlīdzības.
Apstiprināts
40. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes P3 zeme, Allažu pagasts, Siguldas novads (kadastra Nr.8042 005 0115) nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
41. Par citu zemes lietojumu iekļaušanu zemes vienības sastāvā nekustamajā īpašumā [..], Lēdurgas pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
42. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē nekustamā īpašuma ar nosaukumu [..] Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs [..], zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
Apstiprināts
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 28.janvāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.2, 2. §).
Apstiprināts
44. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Krišjāņa Barona ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai pie centralizētās kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
45. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Rožu ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
46. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Jura Ozola ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
47. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
48. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā [..], Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
49. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ķiršu iela 4-17, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3 Siguldā, Siguldas novadā, telpu grupas 8015 002 3314 001 002 telpas Nr.1 daļas, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rožu iela 18-3, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rožu iela 18-6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par ES Erasmus+ programmas projekta īstenošanu Siguldas novada Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
Atpakaļ