×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Siguldas novada Attīstības aģentūra” izveidi.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par aizņēmumu projekta “Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā” realizācijai.
Apstiprināts
-
6. Par SIA “Adven Sigulda” centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesijas resursos.
Apstiprināts
-
7. Par SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam apstirināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem 2022.gada 15.jūlija deleģēšanas līgumā Nr. SNP/2022/1010.
Apstiprināts
-
9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu ar Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”.
Apstiprināts
-
10. Par traktortehnikas izmantošanas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „ Siguldas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
Apstiprināts
-
12. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
13. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas 1.pamatskolas direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
15. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls” īstenošanai.
Apstiprināts
-
16. Par finansējuma saņemšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursā projekta “Latvju raksti. Citādība 2023” īstenošanai.
Apstiprināts
-
17. Par finansējuma saņemšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursā projekta “Siguldas novada radošā rezidences programma ” īstenošanai.
Apstiprināts
-
18. Par valsts līdzfinansējuma saņemšanu dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
Apstiprināts
-
19. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā 2023.gadā.
Apstiprināts
-
20. Par atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai.
Apstiprināts
-
21. Par atbalstu Eiropas Solidaritātes Korpusa projektam "'Mēs esam Sigulda!".
Apstiprināts
-
22. Par konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja” uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
23. Par dalības maksas apstiprināšanu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem vasaras diennakts nometnēm.
Apstiprināts
-
24. Par finanšu līdzekļu paredzēšanu interešu izglītības programmas skeletonā īstenošanai.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”.
Apstiprināts
-
26. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"”.
Apstiprināts
-
27. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Veselības Tūrisma klasteris”.
Apstiprināts
-
28. Par izstāšanos no biedrības “Mālpils Tautskola”.
Apstiprināts
-
29. Par sadarbību Zemeņu svētku organizēšanā.
Apstiprināts
-
30. Par konceptuālu atbalstu nekustamā īpašuma iegūšanai, kur īstenot sociālos pakalpojumus.
Apstiprināts
-
31. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu ārsta prakses darbības nodrošināšanai Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
32. Par telpu nomas līguma Nr. 4.3-6.7/2018/984 pagarināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu pārņemšanu no SIA “Norma K”.
Apstiprināts
-
34. Par nekustamā īpašuma Laimas iela 2A, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 003 0157 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 003 0157) daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
-
35. Par nekustamā īpašuma Dārziņi, Sigulda, Siguldas novads kadastra Nr.8094 004 0453 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 004 0453) daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
-
36. Par Inčukalna novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmuma “Par zemes iegūšanu īpašumā”, (prot.Nr.1, 6.§) grozīšanu.
Apstiprināts
-
37. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
38. Par nekustamā īpašuma Zviedri -1, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 002 0153 zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 002 0153) piekritību pašvaldībai.
Apstiprināts
-
39. Par rezerves zemes fonda zemes vienības iekļaušanu nekustamā īpašuma [..], Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads sastāvā.
Apstiprināts
-
40. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Lakstīgalas ielā [..], Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanai un apvienošanai ar zemes vienībām Lakstīgalas ielā 10, Siguldā, Siguldas nov.
Apstiprināts
-
41. Par zemes vienības ar adresi Plānupes iela 7S, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
42. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brūnas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Krustiņi”-7, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers”, Mores pag., Siguldas nov., pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-1, More, More pagasts, Siguldas novadā – otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-13, More, More pagasts, Siguldas novadā – otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
47. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-20, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads- pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Atbrīvotāju iela 48A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 42660040115 zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, kad. apzīm. 42660040115, daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu.
Apstiprināts
-
50. Par nekustamā īpašuma “Lejaskalni” Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 42660040114, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42660040159 daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu.
Apstiprināts
-
51. Par nekustamā īpašuma “Lūši” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740010080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010080 daļas otrās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu.
Apstiprināts
-
52. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektori Jeļenu Zarandiju un darba līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku.
Apstiprināts
-
53. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku saimnieciskajos jautājumos Andi Ozoliņu un darba līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku.
Apstiprināts
-
54. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieci klientu apkalpošanas jautājumos Diānu Vītolu un darba līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku.
Apstiprināts
-
55. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieci izglītības, kultūras un sporta jautājumos Sandru Tukišu un darba līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku.
Apstiprināts
-
56. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8064 006 0971 zemes vienības Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8064 006 0971) iznomāšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ