×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.48 „Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības 2023.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par grozījumu Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem pašvaldības Atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā.
Apstiprināts
7. Par noteikumu “Siguldas pilsētas ielu uzturēšanas prasības ” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā vasaras sezonai” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
Apstiprināts
11. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
12. Par PSIA “NORMA K” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
13. Par PSIA “NORMA K” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
14. Par telpas daļas nomu bankas automāta izvietošanai.
Apstiprināts
15. Par jauna nomas līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu Siguldas novada Kultūras centram.
Apstiprināts
17. Par konkursa “Tūrisma atspere” uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
18. Par finansējuma Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei iekļaušanu Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžetā.
Apstiprināts
19. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2023.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējā.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.
Apstiprināts
21. Par Kapsētu pārvaldības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa grafikā “Siguldas līnija” dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas organizētās audzēkņu vasaras nometnes dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas organizēto audzēkņu vasaras nometnes dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas organizēto audzēkņu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nodomu līgumu ar MP Industries par atbalstu zaļo atjaunojamo enerģiju infrastruktūras attīstībai un ieviešanai Latvijā.
Apstiprināts
27. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
29. Par sadarbību Sanfrancisko Jaunā teātra izrādes “Anšlavs un Veronika “organizēšanā.
Apstiprināts
30. Par sadarbību XV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
31. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Aicinājums Tev” projekta ”Dienas nodarbinātības centra darbības paplašināšana” īstenošanai.
Apstiprināts
32. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
33. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
34. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
35. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
36. Par izmaiņām Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
37. Par izmaiņām Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības dalību biedrībā “Lauku Attīstības Partnerība”.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības dalību biedrībā “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības dalību biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.
Apstiprināts
41. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas pilsētu savienība”.
Apstiprināts
42. Par dalību biedrībā “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome””.
Apstiprināts
43. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija”.
Apstiprināts
44. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 10.septembra lēmumā “Par zemes zem ceļiem un ielām piederību Siguldas novada lauku teritorijā” (prot.Nr.18.§11.).
Apstiprināts
46. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. oktobra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma.
Apstiprināts
47. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. jūlija lēmuma “Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda” (prot. Nr.15, 26.§) grozīšanu.
Apstiprināts
48. Par detālplānojuma zemes vienībai [..], Siguldā, Siguldas novadā, izstrādes un finansēšanas līguma pārjaunošanu.
Apstiprināts
49. Par detālplānojuma zemes vienībai [..], Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
50. Par patapinājuma līgumu noslēgšanu [..], Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
51. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
52. Par iznomātās zemes platības precizēšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums [..] daļas nomu Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
54. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Atbrīvotāju ielā 43, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
55. Par nekustamā īpašuma “Sala Gaujā”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (kadastra Nr.8064 002 0644) pārņemšanu Siguldas novada pašvaldības valdījumā.
Apstiprināts
56. Par atsavināmās zemes noteikšanu dzīvojamai mājai Leona Paegles ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8015 002 3059 001), kas ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar kadastra Nr.8015 502 3002 sastāvā.
Apstiprināts
57. Par nekustamā īpašuma “Mazie Rīti”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā kadastra Nr.6656 005 0083 zemes vienības “Mazie Rīti”, Lēdurgas pag., Siguldas nov. ar kadastra apzīmējumu 6656 005 0083 sadalīšanu.
Apstiprināts
58. Par ceļa servitūta nodibināšanu [..] - Kūlmanīši Mālpils pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
59. Par ceļa servitūta nodibināšanu Ķiršu iela 20, Mālpils, Siguldas novads.
Apstiprināts
60. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
61. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā (Tūrisma informācijas centrs), ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 001 0601 003, telpas Nr. 9, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
63. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 1 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
64. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 3 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
65. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas NISSAN ALMERA ar valsts reģistrācijas numuru GA3603 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
66. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FS5109 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
67. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG1053 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
68. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FA5851 - pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Izskatīšana atlikta
Atpakaļ