×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
m
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sastāvā.
Apstiprināts
2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VANGAŽU AVOTS” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NORMA K" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par SIA "SALTAVOTS" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par SIA "Siguldas slimnīca" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par SIA “Krimuldas doktorāts” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija -2” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšanu jaundibināmā kapitālsabiedrībā siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai Krimuldas, Inčukalna un Mālpils pagastos.
Apstiprināts
11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM" dibināšanu.
Apstiprināts
12. Par atbalstu SIA "Siltums KIM" valdes locekļa iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
13. Par saistošo noteikumu "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikumam Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
16. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Apstiprināts
17. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Apstiprināts
18. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā.
Apstiprināts
19. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
20. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikumā.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Apstiprināts
22. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikumā.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes ,,Māllēpīte” nolikumā.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par sadarbību ar Biedrību “Siguldas Opermūzikas svētki” projekta XXIX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki organizēšanā.
Apstiprināts
27. Par sadarbību ar VSIA “Valmieras drāmas teātris” īstenojot projektu “Kristīnes Brīniņas mudžizrāde “Visi skaitās””.
Apstiprināts
28. Par sadarbību ar biedrību “Mālpils iedvesmo” Mālpils dabas takas apsaimniekošanā un labiekārtošanā.
Apstiprināts
29. Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka reģionā”.
Apstiprināts
30. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Kontakts”.
Apstiprināts
31. Par atbalstu Mores pamatskolas vizītes Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā, 23. 05. 2023. īstenošanai Eiropas Parlamenta biroja Latvijā īstenotās programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (Euroscola)” ietvaros.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna un Rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra lēmumā “Par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējuma palielināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās.
Apstiprināts
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 13.augusta lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.15, 7.§).
Apstiprināts
35. Par jauna dabas lieguma “Mazās Juglas meži”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā izveidošanu.
Apstiprināts
36. Par dabas lieguma “Linezers”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā paplašināšanu.
Apstiprināts
37. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
38. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju” sadarbības līguma slēgšanu”.
Apstiprināts
40. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
41. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
Apstiprināts
42. Par zemes vienības Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
43. Par zemes nomas maksas samaksu par zemes gabala faktisko lietošanu.
Apstiprināts
44. Par zemes iznomāšanu “Vecliepas”, Mālpils pagasts Siguldas novads.
Apstiprināts
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Garā ielā 5, Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
46. Par nedzīvojamo telpu Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
47. Par telpu nomas līguma Nr. 2018/727 pagarināšanu.
Apstiprināts
48. Par telpu nomas līguma Nr.2018/730 pagarināšanu.
Apstiprināts
49. Par telpu nomas līguma Nr. 2018/728 pagarināšanu.
Apstiprināts
50. Par telpu nomas līguma NR. 218/729 pagarināšanu.
Apstiprināts
51. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu un citas telpas iznomāšanu ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
52. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā 6-27, Sigulda.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 12. septembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai, turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.12, 8. §) atcelšanu.
Apstiprināts
54. Par zemes vienības Ainas ielā 4, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
55. Par nekustamā īpašuma “Lūši” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740010080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010080 daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par nekustamā īpašuma “Lejaskalni” Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 42660040114, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42660040159 daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 42660040115 zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 42660040115, daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jūdažu skola", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par zemes vienību apvienošanu.
Apstiprināts
60. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4266 004 0185) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
61. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4266 002 0106) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
62. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 009 0477) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
63. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 003 0339) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
64. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 002 0343) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
65. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
66. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta “Krimuldas luterāņu baznīcas mācītājmājas un zvaniķu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā apsekojuma atzinuma izstrāde”.
Apstiprināts
Atpakaļ