×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sastāvā.
Apstiprināts
-
2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VANGAŽU AVOTS” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NORMA K" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par SIA "SALTAVOTS" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par SIA "Siguldas slimnīca" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par SIA “Krimuldas doktorāts” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija -2” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšanu jaundibināmā kapitālsabiedrībā siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai Krimuldas, Inčukalna un Mālpils pagastos.
Apstiprināts
-
11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siltums KIM" dibināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par atbalstu SIA "Siltums KIM" valdes locekļa iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
-
13. Par saistošo noteikumu "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikumam Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
-
16. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Apstiprināts
-
17. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikumā.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikumā.
Apstiprināts
-
23. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes ,,Māllēpīte” nolikumā.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par sadarbību ar Biedrību “Siguldas Opermūzikas svētki” projekta XXIX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki organizēšanā.
Apstiprināts
-
27. Par sadarbību ar VSIA “Valmieras drāmas teātris” īstenojot projektu “Kristīnes Brīniņas mudžizrāde “Visi skaitās””.
Apstiprināts
-
28. Par sadarbību ar biedrību “Mālpils iedvesmo” Mālpils dabas takas apsaimniekošanā un labiekārtošanā.
Apstiprināts
-
29. Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka reģionā”.
Apstiprināts
-
30. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Kontakts”.
Apstiprināts
-
31. Par atbalstu Mores pamatskolas vizītes Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā, 23. 05. 2023. īstenošanai Eiropas Parlamenta biroja Latvijā īstenotās programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (Euroscola)” ietvaros.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna un Rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra lēmumā “Par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējuma palielināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās.
Apstiprināts
-
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 13.augusta lēmumā “Par zemes piekritību” (prot.Nr.15, 7.§).
Apstiprināts
-
35. Par jauna dabas lieguma “Mazās Juglas meži”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā izveidošanu.
Apstiprināts
-
36. Par dabas lieguma “Linezers”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā paplašināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
38. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
39. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju” sadarbības līguma slēgšanu”.
Apstiprināts
-
40. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
41. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., sadalīšanai.
Apstiprināts
-
42. Par zemes vienības Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
43. Par zemes nomas maksas samaksu par zemes gabala faktisko lietošanu.
Apstiprināts
-
44. Par zemes iznomāšanu “Vecliepas”, Mālpils pagasts Siguldas novads.
Apstiprināts
-
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Garā ielā 5, Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
46. Par nedzīvojamo telpu Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu.
Apstiprināts
-
47. Par telpu nomas līguma Nr. 2018/727 pagarināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par telpu nomas līguma Nr.2018/730 pagarināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par telpu nomas līguma Nr. 2018/728 pagarināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par telpu nomas līguma NR. 218/729 pagarināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu un citas telpas iznomāšanu ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
52. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā 6-27, Sigulda.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 12. septembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai, turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.12, 8. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
54. Par zemes vienības Ainas ielā 4, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
55. Par nekustamā īpašuma “Lūši” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740010080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010080 daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
56. Par nekustamā īpašuma “Lejaskalni” Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 42660040114, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42660040159 daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
57. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 42660040115 zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 42660040115, daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jūdažu skola", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
59. Par zemes vienību apvienošanu.
Apstiprināts
-
60. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4266 004 0185) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
61. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4266 002 0106) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
62. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8068 009 0477) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
63. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 003 0339) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
64. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 002 0343) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
65. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
66. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta “Krimuldas luterāņu baznīcas mācītājmājas un zvaniķu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā apsekojuma atzinuma izstrāde”.
Apstiprināts
-
Atpakaļ