×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Ventas ielā 4, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā.
Noraidīts
2. Par SIA “Adven Sigulda” centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesijas resursos.
Apstiprināts
3. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot. Nr.23, 30 §).
Apstiprināts
5. Par atbalstu PSIA “VANGAŽU AVOTS” valdes locekļa atkārtotai iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā.
Apstiprināts
7. Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2” un SIA “Saltavots” reorganizācijas uzsākšanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 16.02.2023. lēmumā “Par AS “CATA” pašvaldības akciju atsavināšanu”.
Apstiprināts
9. Par Mālpils dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem 2022.gada 29.decembra deleģēšanas līgumā Nr. SNP/2022/1787.
Apstiprināts
11. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” reorganizāciju.
Apstiprināts
16. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” instrumentu papildinājums mūzikas nodaļai-eifonija un statīva iegāde”.
Apstiprināts
17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta – Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis”pavasara sezona – īstenošanai.
Apstiprināts
18. Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra nolikumā Nr.6/2023 “Māmiņa. Uzņēmēja.”.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra nolikumā Nr.5/2023 “Konkursa “Tūrisma atspere” nolikums”.
Apstiprināts
21. Par dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā “Augšup”.
Apstiprināts
22. Par piedalīšanos projektā “Pilsoniskās līdzdalības iespējas: no zināšanām līdz darbībai”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Izglītības attīstības stratēģijas 2022.–2027.gadam, Siguldas novada Kultūras attīstības stratēģijas 2022.–2027. gadam, Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam, Siguldas novada pašvaldības Sociālās jomas un veselības veicināšanas stratēģiju 2022.–2027.gadam un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas 2022.–2027.gadam izstrādes pagarināšanu un stratēģijas plānojuma termiņa maiņu.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2. februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 1. §)”.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra lēmuma “Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm” (prot. Nr.3, 26. §) atcelšanu.
Apstiprināts
29. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Mālpils zivīm” organizēt licencēto makšķerēšanu Mergupē un Sudas upē Siguldas novada pašvaldības teritorijā.
Apstiprināts
30. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā 2022.-2026.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
31. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
32. Par valsts vietējo autoceļu Siguldas novada teritorijā pārņemšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānojuma no 2025. gada izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
34. Par zemes vienību apvienošanu.
Apstiprināts
35. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
36. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8094 001 0061 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
37. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedoņa iela 7, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu apgrūtinājumu dzēšanu Mergupes iela 27, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
39. Par zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu dzēšanu Mergupes iela 29, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
40. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-2, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
41. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 006 0211) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
43. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 002 0538) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
44. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 002 0468) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
45. Par Krimuldas novada domes 2020.gada 18.decembra lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.17, 12.p, 1&) atcelšanu.
Apstiprināts
46. Par Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.4, 10.p, 2&) atcelšanu.
Apstiprināts
47. Par Krimuldas nov. domes 2017.g. 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.4, 10.p, 13&) atcelšanu un Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu.
Apstiprināts
48. Par nekustamā īpašuma “Sabiedriskā ēka”, kadastra apzīmējums 80150021825001, 260,30 m2 platībā un zemes vienības daļas 154,5 m2 platībā, kadastra apzīmējums 80150021825, Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 50, ēkā ar kadastra apzīmējumu 80640060507006 , Zvaigžņu iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (Inčukalna Sporta centra ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par neapdzīvojamo telpu Nr.31 - Nr. 47 un Nr. 59, ēkā ar kadastra apzīmējumu 80740030329002, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (Mālpils Kultūras centra ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-13, More, More pagasts, Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-1, More, More pagasts, Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņlauki”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
54. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-20, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas CITROEN BERLINGO, valsts reģistrācijas numurs GJ9296 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW LT35, valsts reģistrācijas numurs JM5091 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG1053 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FA5851 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FS5109 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
60. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 1 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
61. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 2 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 3 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
63. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 4 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
64. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 1 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
65. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 2 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
66. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 3 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
67. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 4 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ