×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Ventas ielā 4, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā.
Noraidīts
-
2. Par SIA “Adven Sigulda” centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesijas resursos.
Apstiprināts
-
3. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot. Nr.23, 30 §).
Apstiprināts
-
5. Par atbalstu PSIA “VANGAŽU AVOTS” valdes locekļa atkārtotai iecelšanai uz laiku.
Apstiprināts
-
6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā.
Apstiprināts
-
7. Par PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2” un SIA “Saltavots” reorganizācijas uzsākšanu.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 16.02.2023. lēmumā “Par AS “CATA” pašvaldības akciju atsavināšanu”.
Apstiprināts
-
9. Par Mālpils dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem 2022.gada 29.decembra deleģēšanas līgumā Nr. SNP/2022/1787.
Apstiprināts
-
11. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par izpildrīkojuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” reorganizāciju.
Apstiprināts
-
16. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” instrumentu papildinājums mūzikas nodaļai-eifonija un statīva iegāde”.
Apstiprināts
-
17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta – Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis”pavasara sezona – īstenošanai.
Apstiprināts
-
18. Par sadarbību ar nodibinājumu “Stādu un kūdras inovāciju fonds” pasākuma “Stādu parāde” organizēšanā.
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra nolikumā Nr.6/2023 “Māmiņa. Uzņēmēja.”.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra nolikumā Nr.5/2023 “Konkursa “Tūrisma atspere” nolikums”.
Apstiprināts
-
21. Par dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā “Augšup”.
Apstiprināts
-
22. Par piedalīšanos projektā “Pilsoniskās līdzdalības iespējas: no zināšanām līdz darbībai”.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” dalību biedrībā “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada Izglītības attīstības stratēģijas 2022.–2027.gadam, Siguldas novada Kultūras attīstības stratēģijas 2022.–2027. gadam, Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam, Siguldas novada pašvaldības Sociālās jomas un veselības veicināšanas stratēģiju 2022.–2027.gadam un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas 2022.–2027.gadam izstrādes pagarināšanu un stratēģijas plānojuma termiņa maiņu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2. februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 1. §)”.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra lēmuma “Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm” (prot. Nr.3, 26. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
29. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Mālpils zivīm” organizēt licencēto makšķerēšanu Mergupē un Sudas upē Siguldas novada pašvaldības teritorijā.
Apstiprināts
-
30. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā 2022.-2026.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
-
31. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
-
32. Par valsts vietējo autoceļu Siguldas novada teritorijā pārņemšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānojuma no 2025. gada izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
34. Par zemes vienību apvienošanu.
Apstiprināts
-
35. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
Apstiprināts
-
36. Par zemes vienības “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8094 001 0061 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
-
37. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedoņa iela 7, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu apgrūtinājumu dzēšanu Mergupes iela 27, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
39. Par zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu dzēšanu Mergupes iela 29, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
40. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-2, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Veceikaži”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 006 0211) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
43. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 002 0538) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
44. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6656 002 0468) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
45. Par Krimuldas novada domes 2020.gada 18.decembra lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.17, 12.p, 1&) atcelšanu.
Apstiprināts
-
46. Par Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.4, 10.p, 2&) atcelšanu.
Apstiprināts
-
47. Par Krimuldas nov. domes 2017.g. 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.4, 10.p, 13&) atcelšanu un Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu.
Apstiprināts
-
48. Par nekustamā īpašuma “Sabiedriskā ēka”, kadastra apzīmējums 80150021825001, 260,30 m2 platībā un zemes vienības daļas 154,5 m2 platībā, kadastra apzīmējums 80150021825, Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 50, ēkā ar kadastra apzīmējumu 80640060507006 , Zvaigžņu iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (Inčukalna Sporta centra ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par neapdzīvojamo telpu Nr.31 - Nr. 47 un Nr. 59, ēkā ar kadastra apzīmējumu 80740030329002, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (Mālpils Kultūras centra ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-13, More, More pagasts, Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-1, More, More pagasts, Siguldas novadā – pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņlauki”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
54. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-20, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
55. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas CITROEN BERLINGO, valsts reģistrācijas numurs GJ9296 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
56. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW LT35, valsts reģistrācijas numurs JM5091 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
57. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FG1053 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FA5851 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
59. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FS5109 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
60. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 1 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
61. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 2 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 3 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
63. Par ielu tirdzniecības vietas A zona Nr. 4 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
64. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 1 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
65. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 2 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
66. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 3 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
67. Par ielu tirdzniecības vietas C zona Nr. 4 Leona Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ