×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
2. Par Laurenču sākumskolas direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
3. Par paredzēto darbību Lauku ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
4. Par SIA “R.D.A.” ieceri izveidot tekstila atkritumu šķirošanas vietu.
Apstiprināts
-
5. Par bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādes darba grupas izveidi.
Apstiprināts
-
6. Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 11. §).
Apstiprināts
-
8. Par atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu nekustamā īpašumā “Smitteri”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā
Apstiprināts
-
9. Par nekustamā īpašuma “Vējupītes grava”, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8094 002 0347, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Brūnas”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – koplietošanu” (prot. Nr. 16, 32. §).
Apstiprināts
-
11. Par grozījumiem 2017.gada 5.jūnija zemes nomas līgumā Nr.2017/816.
Apstiprināts
-
12. Par maiņas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
13. Par zemes maiņu un robežu pārkārtošanu.
Apstiprināts
-
14. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
15. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu.
Apstiprināts
-
16. Par zemes vienības iznomāšanu.
Apstiprināts
-
17. Par zemes vienības iznomāšanu.
Apstiprināts
-
18. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā sadzīves atkritumu dalītas vākšanas laukuma apsaimniekošanai.
Apstiprināts
-
19. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Lielpurvi, Meža Miera ciemā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai un par Inčukalna novada domes 2021. gada 19. maija lēmuma (prot. Nr.6, 6.17. §) grozīšanu.
Apstiprināts
-
20. Par zemes vienības Pilskalna ielā 11, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
21. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībai Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
-
22. Par vienošanos ar SIA “Getliņi EKO” par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
24. Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
-
25. Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm”.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Tūrisma atspere” nolikuma un komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par piedalīšanos projektā “Allažu ķimeļa vēsture un izplatība pasaulē” un finansējumu.
Apstiprināts
-
29. Par iesaistīšanos projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros Nr.7.2.1.2/15/I/001” un līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
30. Par konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai Eiropas Solidaritātes Korpusa solidaritātes projektu konkursā.
Apstiprināts
-
32. Par atbalstu Siguldas novada Jaunrades centra sadarbībai ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Apstiprināts
-
35. Par koordinatora palīga noteikšanu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanas un organizēšanas procesā.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2023.gadā.
Apstiprināts
-
38. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2023.gadā.
Apstiprināts
-
39. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības izvērtēšanu un finansēšanu, to vadītāju un speciālistu darba samaksu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par maksas noteikšanas kārtību Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par kultūras programmu izvērtēšanas un maksas pasākumu biļešu cenu noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par AS “CATA” pašvaldības akciju atsavināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par SIA “Limbažu slimnīca” pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas plānu triju gadu termiņā.
Apstiprināts
-
46. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas numuru GD5630 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
47. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa SETRA S 313 UL, valsts reģistrācijas numurs GP1352 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
48. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs GA3603 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
49. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW CRAFTER, valsts reģistrācijas numurs GU8343 - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra lēmuma “Par piecu cirsmu 11,84 ha platībā nodošanu atsavināšanai no nekustamajiem īpašumiem Krimuldas, Lēdurgas un Mores pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.17, 10. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
51. Par divu cirsmu 4,34 ha platībā nodošanu atsavināšanai no nekustamajiem īpašumiem "Mežs pie Putnusalām”, “Mežs pie Mudurgām”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par divu cirsmu 7,35 ha platībā nodošanu atsavināšanai no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par cirsmas 0,16 ha platībā nodošanu atsavināšanai no nekustamā īpašuma “Saules iela 2”, Mores pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
54. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lūši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740010080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740010080 daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
55. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, Inciems, Krimuldas pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
-
56. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ošu iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Siguldas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
57. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Augšupes”-1, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 14B-5, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
59. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Kūlmanīši", Mālpils pagastā, Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
60. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 4 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
61. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par Siguldas novada pašvaldības būvvaldes 2022.gada 3.oktobra sēdes lēmuma “Par būvniecību Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā” atcelšanu un administratīvā akta izdošanu.
Apstiprināts
-
63. Par Siguldas novada pašvaldības domes deputāta Daiņa Dukura pilnvaru izbeigšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ