×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma “Čušļi”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740060201, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740060201 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par nekustamā īpašuma “Saulieši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740040010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740040041 daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par nekustamā īpašuma "Līdumi", Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par nekustamā īpašuma “Bičkas”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 004 0025, nodošanu valstij bez atlīdzības.
Apstiprināts
6. Par juridisko un fizisko personu pārmaksu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (prot. Nr. 16, 77.§)”.
Apstiprināts
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma īpašuma (starpgabala) Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-19, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-24, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) “Starpgabals 2”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par 2023. gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Apstiprināts
13. Par kārtību, kādā sadala 2023.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 22.septembra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2022./2023.mācību gadam” (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
15. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācijas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar PSIA “Vangažu Avots”.
Apstiprināts
19. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar PSIA “NORMA K”.
Apstiprināts
20. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar KNPSIA “Entalpija-2”.
Apstiprināts
21. Par mantisko ieguldījumu KNPSIA “Entalpija -2”, palielinot pamatkapitālu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde” struktūrvienību reorganizāciju.
Apstiprināts
23. Par darba grupas izveidi Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” struktūras pilnveidošanai.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem 2022.gada 15.jūlija deleģēšanas līgumā Nr. SNP/2022/1010.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvu un Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par nekustamā īpašuma “[..]”, Meža Miers, Inčukalna pag., Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
30. Par detālplānojuma valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Sigulda, un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2, izstrādes pārtraukšanu.
Apstiprināts
31. Par atļaujas izsniegšanu meža zemes atmežošanai un transformācijai uz lauksaimniecības zemi nekustamajā īpašumā “[..]”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
32. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu.
Apstiprināts
33. Par zemes vienības platības precizēšanu.
Apstiprināts
34. Par zemes vienības iznomāšanu.
Apstiprināts
35. Par Lēdurgas centra (Lēdurgas pagasts, Siguldas novads) iekļaušanu kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.
Apstiprināts
36. Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu izīrēšanu.
Apstiprināts
37. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
38. Par Dzīvokļu komisijas 2022. gada 26. oktobra lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
39. Par finansējuma piešķiršanu Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstāmajiem pretendentiem.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
41. Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu un organizēšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ