×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par nekustamā īpašuma “Čušļi”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740060201, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740060201 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par nekustamā īpašuma “Saulieši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740040010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740040041 daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par nekustamā īpašuma "Līdumi", Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par nekustamā īpašuma “Bičkas”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8068 004 0025, nodošanu valstij bez atlīdzības.
Apstiprināts
-
6. Par juridisko un fizisko personu pārmaksu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (prot. Nr. 16, 77.§)”.
Apstiprināts
-
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma īpašuma (starpgabala) Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-19, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-24, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) “Starpgabals 2”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par 2023. gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Apstiprināts
-
13. Par kārtību, kādā sadala 2023.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 22.septembra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2022./2023.mācību gadam” (prot. Nr.18, 1. §).
Apstiprināts
-
15. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
16. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācijas plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar PSIA “Vangažu Avots”.
Apstiprināts
-
19. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar PSIA “NORMA K”.
Apstiprināts
-
20. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar KNPSIA “Entalpija-2”.
Apstiprināts
-
21. Par mantisko ieguldījumu KNPSIA “Entalpija -2”, palielinot pamatkapitālu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde” struktūrvienību reorganizāciju.
Apstiprināts
-
23. Par darba grupas izveidi Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” struktūras pilnveidošanai.
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem 2022.gada 15.jūlija deleģēšanas līgumā Nr. SNP/2022/1010.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvu un Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par nekustamā īpašuma “[..]”, Meža Miers, Inčukalna pag., Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
30. Par detālplānojuma valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Sigulda, un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Sigulda, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2, izstrādes pārtraukšanu.
Apstiprināts
-
31. Par atļaujas izsniegšanu meža zemes atmežošanai un transformācijai uz lauksaimniecības zemi nekustamajā īpašumā “[..]”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
32. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu.
Apstiprināts
-
33. Par zemes vienības platības precizēšanu.
Apstiprināts
-
34. Par zemes vienības iznomāšanu.
Apstiprināts
-
35. Par Lēdurgas centra (Lēdurgas pagasts, Siguldas novads) iekļaušanu kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.
Apstiprināts
-
36. Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu izīrēšanu.
Apstiprināts
-
37. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
38. Par Dzīvokļu komisijas 2022. gada 26. oktobra lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
39. Par finansējuma piešķiršanu Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstāmajiem pretendentiem.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
-
41. Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu un organizēšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ