×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos no 2023.gada 1.februāra.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un sludinājumu stendiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par maksas apstiprināšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
5. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 26. starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2023” konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Es zinu, Tu esi!” NR. VP2022/5-15.
Apstiprināts
7. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem nekustamā īpašumā “[..]”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
8. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem nekustamā īpašumā “[..]”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
9. Par telpas daļas iznomāšanu VAS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunpāšas, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 6, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Inčukalnā, Inčukalna pagastā un tā nodošanu apsaimniekošanā SIA “Clean R”, reģistrācijas Nr.40003682818.
Apstiprināts
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 6 B, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
15. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.jūlija lēmumā “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (prot. Nr.15, 34. §).
Apstiprināts
16. Par maiņas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma “Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80940040029, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80940040029 daļas nomu lauksaimniecības produktu audzēšanai.
Apstiprināts
18. Par zemes vienības ar adresi “Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 80940040437, daļas nomu lauksaimniecības produktu audzēšanai.
Apstiprināts
19. Par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei izglītojamajiem ar apakšstatusu “Ukrainas civiliedzīvotājs” Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm laikposmam no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Apstiprināts
20. Par ziedojumu Allažu pamatskolai.
Apstiprināts
21. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2023. gada janvārī.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas līgumā.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – vienpadsmit meža cirsmu 13,57 ha platībā nekustamajā īpašumā “Lūši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – vienpadsmit meža cirsmu 7,57 ha platībā nekustamajā īpašumā “Lūši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 18, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liliju iela 9, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-9, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem tiek piešķirta stipendija” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas sporta serviss”.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmuma „Par ceļa servitūta nodibināšanu” (prot. Nr.4, 48. §) atcelšanu.
Apstiprināts
33. Par tirgus statusa piešķiršanu.
Apstiprināts
34. Par SIA “Greenvalley” ieceri izveidot nebīstamu būvniecības un koka atkritumu pārstrādes vietu.
Apstiprināts
35. Par zemes maiņu.
Apstiprināts
36. Par zemes vienības iznomāšanu.
Apstiprināts
37. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Atmodas iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, zemes vienības koplietošanu.
Apstiprināts
39. Par kopīpašuma lietošanas kārtības līguma noslēgšanu Nurmižu ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija lēmumā “Par Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieku sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 60. §).
Apstiprināts
41. Par detālplānojuma zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr. 13 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”.
Apstiprināts
47. Par pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Braslas upes posmā, kas atrodas Siguldas novada teritorijā, un Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
48. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.aprīļa sēdes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”.
Apstiprināts
49. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra nolikumā Nr. 70/2021 “Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
Apstiprināts
50. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
51. Par Siguldas novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīva darbības maiņu.
Apstiprināts
Atpakaļ