×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par zemes vienības Lakstīgalas ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8015 002 3018) daļas iegādi.
Apstiprināts
2. Par zemes vienības “Lodes parks”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 6656 006 0274) iznomāšanu.
Apstiprināts
3. Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par zemes vienības Zaļkalna iela 12K, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0424, daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Gaujaslīču ielā 36, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Lapu iela 2, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8015 002 0096, pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
8. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Inčukalna Invalīdu Biedrība”.
Apstiprināts
9. Par maiņas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
10. Par dzīvokļu īpašumu Nr.2 un Nr.6 Plānupes ielā 12, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Apstiprināts
11. Par patapinājumu līgumu noslēgšanu.
Apstiprināts
12. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanas pamatojuma dokumenta izsniegšanu.
Apstiprināts
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamo īpašumu Saules ielā 1B, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un Zeme pie Pienotavas, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu.
Apstiprināts
14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Muzeju ielā 22, 24, 26, 28, 30 un “Pēteri”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0517 teritorijā.
Apstiprināts
15. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, teritorijā apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Izskatīšana atlikta
17. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas 2,16 ha platībā nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas 4,89 ha platībā nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Biešu iela 20, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Klusā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 10A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas pagastos, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajos īpašumos Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Lejasnātrēni” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740031016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740031000 nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ceriņu iela 10, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma "Kūlmanīši", Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura iela 5-1, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-1, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-13, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-19, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-19, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11-24, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Ziedu iela 6, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Ziedoņa iela 7, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Dzeņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” (prot.Nr.8, 63.§) precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 10 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības attīstībai stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Korupcijas risku vadības nodrošināšanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā.
Apstiprināts
47. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
Apstiprināts
48. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
49. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumā “Par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējuma palielināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”” (prot. Nr.17, 1.§).
Apstiprināts
50. Par Krimuldas novada domes 2016.gada 23.decembra lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.13,7.p, 49&) atcelšanu.
Apstiprināts
51. Par Siguldas novada pašvaldības būvvaldes 2022. gada 6. septembra lēmuma “Par zemes ierīcības projekta noraidīšanu zemes vienību Pulkveža Brieža ielā 42 un Pulkveža Brieža ielā 42A, Siguldā, Siguldas novadā, robežu pārkārtošanai un sadalei” (prot. Nr. 35, 3.2.§) atstāšanu negrozītu.
Apstiprināts
52. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 11.maija atzinumu Nr. 1-18/3461.
Apstiprināts
53. Par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu.
Apstiprināts
54. Par sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
55. Par priekšfinansējumu Siguldas novada pašvaldības Inčukalna pamatskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmu skolu apmaiņas partnerības (K229) un skolu sektora (KA1) projektos.
Apstiprināts
56. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2023.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2023. gada komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par konkursa “GADA SKOLA SPORTĀ” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumā “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu Sporta centriem un Siguldas novada pašvaldības telpām, Pils ielā 14, Mālpilī” (prot. Nr.17, 7. §).
Apstiprināts
60. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
61. Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu klasifikācijas pārklasificēšanu un pārklasificēto amatu sarakstu apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
63. Par Siguldas novada pašvaldības Laurenču sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
64. Par Siguldas novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīva vadītāja amata izveidošanu.
Apstiprināts
65. Par grozījumiem Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu iznomāšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
66. Par izmaiņām Simbolikas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
67. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
68. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
69. Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
70. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
71. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma komisijas un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
72. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
73. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Apstiprināts
74. Par piešķirtās interešu izglītības mērķdotācijas 2022.gada 4 mēnešiem pārdali starp izglītības iestādēm interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
Atpakaļ