×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 8, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 18, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par nekustamā īpašuma Liliju iela 9, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-3 Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-9 Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošā Jūdažu ezera izmantošanu kuģošanas satiksmei” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas mākslu skolas “Baltais flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par finansiālu atbalstu nodibinājuma “Sokrata tautskola” projektam “Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” attīstība”.
Apstiprināts
11. Par finansiālu atbalstu biedrības “L. Paegles nams 4” dalībai biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Cerību spārni”, reģ.Nr.40008078885, Lauku atbalsta dienesta atbalstītajam projektam “Vides pieejamības uzlabošana biedrības “Cerību spārni” telpās”.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala ) Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma “Lejasnātrēni” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740031016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740031000 daļas iznomāšanu un pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma “Saulieši” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740040010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740040041 daļas iznomāšanu un pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastā.
Apstiprināts
17. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
18. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
19. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra nodrošinātajiem ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Apstiprināts
20. Par Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Veco ļaužu nams “Krimulda”” reorganizāciju un grozījumiem Sociālās aprūpes centra nolikumā.
Apstiprināts
21. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 22.septembra sēdes lēmumā “Par kārtību, kādā sadala 2022.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un interešu izglītības pedagogu darba samaksai”.
Apstiprināts
22. Par renovācijas izdevumu atmaksu apsaimniekotājam SIA “ECO LABEL”, reģ. Nr. 40103516536, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Nr. 2 un Nr. 26 attiecināmo kredīta pamatsummas daļas apmēram.
Apstiprināts
23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Pirmais Straujupītes ceļš 17, Meža Miers, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
24. Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Koras, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 002 0172.
Apstiprināts
25. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Hollanderi-Ķirši Siguldā, Siguldas novadā, īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Brūnas”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – koplietošanu” (prot. Nr. 16, 32. §).
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
31. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
32. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā “Par Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.10, 5. §).
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā „Gada balva izglītībā 2022”.
Apstiprināts
34. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā”.
Apstiprināts
35. Par piedalīšanos projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
Atpakaļ