×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 8, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 18, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par nekustamā īpašuma Liliju iela 9, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-3 Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Plānupes iela 7-9 Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošā Jūdažu ezera izmantošanu kuģošanas satiksmei” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas mākslu skolas “Baltais flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par finansiālu atbalstu nodibinājuma “Sokrata tautskola” projektam “Mūžizglītības programmas “Būvē un salabo pats” attīstība”.
Apstiprināts
-
11. Par finansiālu atbalstu biedrības “L. Paegles nams 4” dalībai biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināts
-
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Cerību spārni”, reģ.Nr.40008078885, Lauku atbalsta dienesta atbalstītajam projektam “Vides pieejamības uzlabošana biedrības “Cerību spārni” telpās”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala ) Jāņa Čakstes iela 8A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par nekustamā īpašuma “Lejasnātrēni” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740031016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740031000 daļas iznomāšanu un pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par nekustamā īpašuma “Saulieši” Mālpils pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 80740040010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740040041 daļas iznomāšanu un pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastā.
Apstiprināts
-
17. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
-
18. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra nodrošinātajiem ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Apstiprināts
-
20. Par Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Veco ļaužu nams “Krimulda”” reorganizāciju un grozījumiem Sociālās aprūpes centra nolikumā.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 22.septembra sēdes lēmumā “Par kārtību, kādā sadala 2022.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un interešu izglītības pedagogu darba samaksai”.
Apstiprināts
-
22. Par renovācijas izdevumu atmaksu apsaimniekotājam SIA “ECO LABEL”, reģ. Nr. 40103516536, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jāņa Čakstes ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Nr. 2 un Nr. 26 attiecināmo kredīta pamatsummas daļas apmēram.
Apstiprināts
-
23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Pirmais Straujupītes ceļš 17, Meža Miers, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
24. Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Koras, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8064 002 0172.
Apstiprināts
-
25. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Hollanderi-Ķirši Siguldā, Siguldas novadā, īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Brūnas”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – koplietošanu” (prot. Nr. 16, 32. §).
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
31. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
32. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā “Par Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.10, 5. §).
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā „Gada balva izglītībā 2022”.
Apstiprināts
-
34. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
35. Par piedalīšanos projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ