×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējuma palielināšanu projektam “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
3. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
4. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
5. Par atbalstu SIA “Siguldas slimnīca” valdes locekļa iecelšanai uz atkārtotu termiņu.
Apstiprināts
6. Par SIA “Saltavots” nefinanšu mērķu noteikšanu.
Apstiprināts
7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu Sporta centriem un Siguldas novada pašvaldības telpām, Pils ielā 14, Mālpilī.
Apstiprināts
8. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā, Inčukalna pamatskolā.
Apstiprināts
9. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Lūši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumos Krimuldas, Lēdurgas un Mores pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par medībām Siguldas pilsētā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības dome iekšējo noteikumu "Siguldas novada kapsētu kapliču telpu izmantošanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Ceriņu iela 10, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2018. gada 29. augusta lēmumā Nr. 9/1 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Vecumi”, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
19. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
20. Par grozījumu Siguldas novada bibliotēkas 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 57/2021 “Siguldas novada bibliotēkas nolikums”.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 18.augusta lēmumā “Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam” (prot. Nr.16, 57. §).
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par aizņēmumu projekta “Siguldas Sporta skolas siltumapgādes rekonstrukcija” realizācijai.
Apstiprināts
24. Par konceptuālu atbalstu Siguldas novada pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību reorganizācijai un kapitālsabiedrību nākotnes modelim.
Apstiprināts
25. Par lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
26. Par detālplānojuma zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma “Mazkangari”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8042 006 0051, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8042 006 0051, iznomāšanu.
Apstiprināts
28. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
29. Par atbalstu Sidgundas bibliotēkas, klientu apkalpošanas centra un sociālā dienesta pakalpojumu saņemšana vietas izveidei.
Apstiprināts
30. Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” tūrisma maršruta etapa Krimulda – Vangaži marķēšanā.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā nosaka Siguldas novada pašvaldības iestāžu darbinieku individuālo mēnešalgu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Lūši”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (11 cirsmas), un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Biešu iela 20, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu "Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu" apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu.
Apstiprināts
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta lēmumā “Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (prot. Nr. 16, 77. §)”.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas, un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
42. Par paredzētās darbības – SIA “Ancers” dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā – akceptēšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ