×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dāliju iela 30, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 13A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ainavas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 23, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Erintes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
Apstiprināts
12. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumos Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas pagastos, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma Klusā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 1 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 2 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 3 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 4 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 10A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - “ Starpgabals pie Saltavota”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2/3 domājamās daļas atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Mālpils dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
25. Par apsaimniekošanas (sabiedrisko) pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
26. Par apsaimniekošanas (sabiedrisko) pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
27. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0444, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
28. Par paredzētās darbības – SIA “Ancers” dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā – akceptēšanu.
Izskatīšana atlikta
29. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
30. Par ceļa statusa noteikšanu ceļam no valsts autoceļa V83 – “Mazsviķīši” – “Žubītes” – “Kalna žubītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
31. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Brūnas”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – koplietošanu.
Apstiprināts
33. Par detālplānojuma zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, izstrādes pārtraukšanu.
Apstiprināts
34. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
35. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību Ģimeņu veselības veicināšanas centrs “Sirdsdegsme+”.
Apstiprināts
36. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
37. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
38. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu” (prot. Nr.8, 62. §) atcelšanu.
Apstiprināts
42. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa” īstenošanai.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par kārtību kādā tiek finansēta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Oši”, kadastra Nr.8015 002 2702 zemes vienības Televīzijas ielā 32, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 002 0231) sadalīšanai.
Apstiprināts
45. Par SIA “Adven Sigulda” jaunu ieguldījumu koncesijas resursos.
Apstiprināts
46. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
47. Par atbalstu dalībai projektā “Be mobile!” (Esi mobils).
Apstiprināts
48. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienības Lēdurgas bibliotēka piedalīšanos projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
50. Par Siguldas novada bibliotēkas piedalīšanos projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
53. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
54. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
55. Par Siguldas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
57. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam
Apstiprināts
58. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā “Par zemes nomas maksas parāda atmaksu” (prot. Nr.14, 1. §).
Apstiprināts
60. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
61. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītājas pārcelšanu Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas amatā.
Apstiprināts
62. Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Inčukalna Mūzikas un mākslas skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
63. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr. 23 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
64. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu "Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
65. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, koncertzāles “Baltais flīģelis” un Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra telpu izmantošanu” (prot.Nr.7, 3.§).
Apstiprināts
66. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
67. Par sadarbību ar Rīgas Plānošanas reģionu projekta “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” ietvaros.
Apstiprināts
68. Par atbalstu pieteikuma iesniegšanai Nacionālajam Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam – Vidzemes lībiskā kultūrtelpa.
Apstiprināts
69. Par grozījumiem 2009. gada 16. aprīļa zemes nomas līgumā Nr. 92/2009.
Apstiprināts
70. Par neapdzīvojamo telpu Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47 un daļu no telpas Nr. 2, Emiļa Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Siguldas nov. (Lēdurgas Kultūras nama ēka), nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
71. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
72. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumos Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
73. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības 2022.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
74. Par Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija sēdes lēmuma “Par Krimuldas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata” atcelšanu
Apstiprināts
75. Par Dzīvokļu komisijas 2022. gada 27. aprīļa lēmuma apstrīdējumu
Apstiprināts
76. Par dāvinājuma pieņemšanu
Apstiprināts
77. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”
Apstiprināts
Atpakaļ