×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Piekrastes”-3, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dāliju iela 30, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Plānupes iela 13A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ainavas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 23, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Erintes”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
Apstiprināts
-
12. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumos Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas pagastos, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers”, Mores pagastā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par nekustamā īpašuma Klusā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 1 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 2 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 3 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 4 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par ielu tirdzniecības vietas Nr. 5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par nekustamā īpašuma Plānupes iela 10A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - “ Starpgabals pie Saltavota”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, 2/3 domājamās daļas atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Mālpils dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
25. Par apsaimniekošanas (sabiedrisko) pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
26. Par apsaimniekošanas (sabiedrisko) pakalpojumu parāda nomaksu pašvaldības dzīvoklim.
Apstiprināts
-
27. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0444, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
28. Par paredzētās darbības – SIA “Ancers” dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā – akceptēšanu.
Izskatīšana atlikta
-
29. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
-
30. Par ceļa statusa noteikšanu ceļam no valsts autoceļa V83 – “Mazsviķīši” – “Žubītes” – “Kalna žubītes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
31. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Brūnas”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – koplietošanu.
Apstiprināts
-
33. Par detālplānojuma zemes vienībai Helmaņa ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, izstrādes pārtraukšanu.
Apstiprināts
-
34. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
35. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību Ģimeņu veselības veicināšanas centrs “Sirdsdegsme+”.
Apstiprināts
-
36. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
37. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu” (prot. Nr.8, 62. §) atcelšanu.
Apstiprināts
-
42. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa” īstenošanai.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par kārtību kādā tiek finansēta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Oši”, kadastra Nr.8015 002 2702 zemes vienības Televīzijas ielā 32, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 8015 002 0231) sadalīšanai.
Apstiprināts
-
45. Par SIA “Adven Sigulda” jaunu ieguldījumu koncesijas resursos.
Apstiprināts
-
46. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
Apstiprināts
-
47. Par atbalstu dalībai projektā “Be mobile!” (Esi mobils).
Apstiprināts
-
48. Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Apstiprināts
-
49. Par Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienības Lēdurgas bibliotēka piedalīšanos projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
50. Par Siguldas novada bibliotēkas piedalīšanos projektā “Iedvesmas bibliotēka” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
51. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
53. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
54. Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
55. Par Siguldas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
56. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
57. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam
Apstiprināts
-
58. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā “Par zemes nomas maksas parāda atmaksu” (prot. Nr.14, 1. §).
Apstiprināts
-
60. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
-
61. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītājas pārcelšanu Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas amatā.
Apstiprināts
-
62. Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Inčukalna Mūzikas un mākslas skola” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
63. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr. 23 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
64. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu "Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība" apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
65. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, koncertzāles “Baltais flīģelis” un Jūdažu Bibliotēkas un sabiedriskā centra telpu izmantošanu” (prot.Nr.7, 3.§).
Apstiprināts
-
66. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
67. Par sadarbību ar Rīgas Plānošanas reģionu projekta “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” ietvaros.
Apstiprināts
-
68. Par atbalstu pieteikuma iesniegšanai Nacionālajam Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam – Vidzemes lībiskā kultūrtelpa.
Apstiprināts
-
69. Par grozījumiem 2009. gada 16. aprīļa zemes nomas līgumā Nr. 92/2009.
Apstiprināts
-
70. Par neapdzīvojamo telpu Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47 un daļu no telpas Nr. 2, Emiļa Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Siguldas nov. (Lēdurgas Kultūras nama ēka), nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
71. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
72. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumos Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
73. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības 2022.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
74. Par Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija sēdes lēmuma “Par Krimuldas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata” atcelšanu
Apstiprināts
-
75. Par Dzīvokļu komisijas 2022. gada 27. aprīļa lēmuma apstrīdējumu
Apstiprināts
-
76. Par dāvinājuma pieņemšanu
Apstiprināts
-
77. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”
Apstiprināts
-
Atpakaļ