×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
-
2. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
3. Par līdzdalības pārvērtēšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JUMIS”.
Apstiprināts
-
4. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “ZAAO”.
Apstiprināts
-
5. Par līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”.
Apstiprināts
-
6. Par līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “NORMA K”.
Apstiprināts
-
7. Par līdzdalības pārvērtēšanu PSIA „VANGAŽU AVOTS”.
Apstiprināts
-
8. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Vangažu Namsaimnieks”.
Apstiprināts
-
9. Par līdzdalības pārvērtēšanu Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
12. Par Krimuldas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
13. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu kompostēšanas laukumā “Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Skulmju dzimtas mājas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidāciju.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva kultūrā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 40/2021 “Mores pamatskolas nolikums”.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 31 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 18 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
-
26. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
27. Par sadarbību ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanā Siguldas novada vidējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
28. Par dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9 dz.12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novadā – otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par nekustamā īpašuma “Jūdaži 1A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamā īpašuma “Nātrēni”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par nekustamā īpašuma Sēļu iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals 1”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”.
Apstiprināts
-
34. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
35. Par lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
36. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībai Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
37. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
-
38. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
39. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems”” īstenošanai.
Apstiprināts
-
40. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija iekšējos noteikumos Nr. 8/2019 “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.
Izskatīšana atlikta
-
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Izskatīšana atlikta
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Tirgus ielā 20 un Tirgus ielā 20A, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
-
47. Par paredzētās darbības – SIA “Ancers” dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā – akceptēšanu.
Izskatīšana atlikta
-
48. Par zemes maiņu.
Apstiprināts
-
49. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Augļu ielā 4a, Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
50. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pērsieša ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
-
51. Par ideju konkursa “Siguldas novada pašvaldības Goda zīme” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par Siguldas novada Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2022.–2027.gadam, Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģijas 2022.–2027. gadam, Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam, Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2027.gadam un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas stratēģiju 2022.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
54. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
55. Par sadarbību ar Latvijas Darba devēju konfederāciju darba vidē balstītās mācības vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību prakses nodrošināšanā.
Apstiprināts
-
56. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vangaži Nr.28, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
57. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
59. Par nekustamā īpašuma Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
60. Par neapdzīvojamās telpas Nr.17 (Trenažieru zāle) Siguldas 1.pamatskolas ēkā, Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
61. Par neapdzīvojamo telpu, ar kopējo platību 65,80 m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 2-8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
63. Par Siguldas novada Inčukalna pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 220 ) „Sadarbības partnerībās” projektā.
Apstiprināts
-
64. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
65. Par Siguldas novada pašvaldības Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ