×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
2. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
3. Par līdzdalības pārvērtēšanu Siguldas pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “JUMIS”.
Apstiprināts
4. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “ZAAO”.
Apstiprināts
5. Par līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”.
Apstiprināts
6. Par līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “NORMA K”.
Apstiprināts
7. Par līdzdalības pārvērtēšanu PSIA „VANGAŽU AVOTS”.
Apstiprināts
8. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Vangažu Namsaimnieks”.
Apstiprināts
9. Par līdzdalības pārvērtēšanu Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2”.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
12. Par Krimuldas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
13. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu kompostēšanas laukumā “Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
14. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Skulmju dzimtas mājas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Krimuldas pagasta Turaidas bibliotēkas likvidāciju.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva kultūrā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
20. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 40/2021 “Mores pamatskolas nolikums”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma “Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 31 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 18 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
26. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
27. Par sadarbību ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanā Siguldas novada vidējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
28. Par dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9 dz.12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novadā – otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par nekustamā īpašuma “Jūdaži 1A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par nekustamā īpašuma “Nātrēni”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma Sēļu iela 10, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals 1”, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”.
Apstiprināts
34. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
35. Par lokālplānojuma projekta nekustamo īpašumu “Ūdensloki” un “Linuži”, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
36. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībai Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
37. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Apstiprināts
38. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
39. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems”” īstenošanai.
Apstiprināts
40. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. - 2027.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija iekšējos noteikumos Nr. 8/2019 “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.
Izskatīšana atlikta
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Izskatīšana atlikta
43. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienību Tirgus ielā 20 un Tirgus ielā 20A, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
47. Par paredzētās darbības – SIA “Ancers” dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā – akceptēšanu.
Izskatīšana atlikta
48. Par zemes maiņu.
Apstiprināts
49. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Augļu ielā 4a, Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
50. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pērsieša ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Apstiprināts
51. Par ideju konkursa “Siguldas novada pašvaldības Goda zīme” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2022.–2027.gadam, Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģijas 2022.–2027. gadam, Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam, Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2027.gadam un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas stratēģiju 2022.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
54. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
55. Par sadarbību ar Latvijas Darba devēju konfederāciju darba vidē balstītās mācības vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību prakses nodrošināšanā.
Apstiprināts
56. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vangaži Nr.28, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņi”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par nekustamā īpašuma Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2a, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
60. Par neapdzīvojamās telpas Nr.17 (Trenažieru zāle) Siguldas 1.pamatskolas ēkā, Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
61. Par neapdzīvojamo telpu, ar kopējo platību 65,80 m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 2-8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
63. Par Siguldas novada Inčukalna pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 220 ) „Sadarbības partnerībās” projektā.
Apstiprināts
64. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
65. Par Siguldas novada pašvaldības Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ