×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA „SALTAVOTS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija -2” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par SIA “Krimuldas doktorāts” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par pašvaldības SIA „Norma-K” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par centralizēto ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
8. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
9. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” uzkrātā parāda kapitalizāciju.
Apstiprināts
10. Par zemes daļas nomu Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienības Krimuldas bibliotēkas grāmatu pakomāta izvietošanas vajadzībām.
Apstiprināts
11. Par mācību līdzekļu literatūras iegādei 2022.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Apstiprināts
12. Par aizņēmumu projekta “Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā” realizācijai.
Apstiprināts
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dignas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Mežciems”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 14B-3, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 27, Sigulda, Siguldas novads (zemes vienības 5/12 domājamo daļu) atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par piedalīšanos projektā “Roķēnu ūdenskrātuves atpūtas zonas labiekārtošana, piekļuves uzlabošana un infrastruktūras izveide, lai sekmētu dabas un vides tūrisma objektu attīstību Siguldas novada pašvaldībā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Žubītes”, Mālpils pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
21. Par sadarbību ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Apstiprināts
22. Par SIA “Adven Latvia” iesniegumu.
Apstiprināts
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldību pirmsskolas, pamata un vidējās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
24. Par papildu valsts finansējuma piešķiršanu pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
25. Par maksas cenrāža apstiprināšanu izmitināšanas pakalpojumiem Pils ielā 10, Pils ielā 12, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
26. Par zemes gabala Nākotnes iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
27. Par zemes gabala Klusā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
28. Par zemes gabala Centra iela 10, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
31. Par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
32. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma “Puriņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Tirgus iela 20, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma Cīruļu iela 11A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Starpgabals pie Rūsiņa ielas, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
38. Par nekustamā īpašuma Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
39. Par zemes vienības Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
40. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par personāla atlasi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamā mājā Atmodas ielā 14, Inčukalnā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Mazo un vidējo uzņēmumu projektu līdzfinansēšana” nolikuma apstiprināšanu.
Noraidīts
45. Par Siguldas novada pašvaldības amatu, kuriem noteikts amatpersonas statuss, saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
47. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
48. Par sadarbību ar nodibinājumu “Imanta Ziedoņa muzeja fonds” “Interaktīvā lasītveicināšanas projekts pirmsskolai un sākumskolai” organizēšanā.
Apstiprināts
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par nekustamā īpašuma “Kioska Nr. 5”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījuma izsniegšanu zemes vienību Kopmītņu ielā 3 un Meža ielā 4B, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
54. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Ziedoņu iela 3, Mālpils , Mālpils pagasts, Siguldas novads, atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
55. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 004 0450) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8042 004 0449 nosaukuma maiņu.
Apstiprināts
56. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 002 0274) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un par zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 002 0274) pievienošanu pie nekustamā īpašuma Baznīca-Kapliča, kadastra Nr.8042 002 0157.
Apstiprināts
57. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
58. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 34/2021 “Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.
Apstiprināts
60. Par zemes vienības sadalīšanu un starpgabala noteikšanu.
Apstiprināts
61. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
63. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
64. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
65. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra iekšējos noteikumos Nr. 5/2022 “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība” (prot. Nr.5, 16. §).
Apstiprināts
66. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra nolikumā Nr. 71/2021 “Nolikums nometņu projektu atbalstam”(prot. Nr.15, 9. §).
Apstiprināts
67. Par Siguldas novada pašvaldības nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
68. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
69. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
70. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
71. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē” apstiprināšanu.
Apstiprināts
72. Par Siguldas novada Jauniešu domes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
73. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
74. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
75. Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru “Folkloras festivāls Baltica” organizēšanā
Apstiprināts
Atpakaļ