×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par SIA „SALTAVOTS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par SIA „Siguldas slimnīca” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par SIA „Siguldas Sporta serviss” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija -2” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par SIA “Krimuldas doktorāts” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par pašvaldības SIA „Norma-K” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par centralizēto ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā.
Apstiprināts
-
8. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” uzkrātā parāda kapitalizāciju.
Apstiprināts
-
10. Par zemes daļas nomu Siguldas novada bibliotēkas struktūrvienības Krimuldas bibliotēkas grāmatu pakomāta izvietošanas vajadzībām.
Apstiprināts
-
11. Par mācību līdzekļu literatūras iegādei 2022.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Apstiprināts
-
12. Par aizņēmumu projekta “Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā” realizācijai.
Apstiprināts
-
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dignas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Mežciems”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 14B-3, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 27, Sigulda, Siguldas novads (zemes vienības 5/12 domājamo daļu) atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par piedalīšanos projektā “Roķēnu ūdenskrātuves atpūtas zonas labiekārtošana, piekļuves uzlabošana un infrastruktūras izveide, lai sekmētu dabas un vides tūrisma objektu attīstību Siguldas novada pašvaldībā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Žubītes”, Mālpils pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Liepu iela 9, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par sadarbību ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Apstiprināts
-
22. Par SIA “Adven Latvia” iesniegumu.
Apstiprināts
-
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldību pirmsskolas, pamata un vidējās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
-
24. Par papildu valsts finansējuma piešķiršanu pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
-
25. Par maksas cenrāža apstiprināšanu izmitināšanas pakalpojumiem Pils ielā 10, Pils ielā 12, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
26. Par zemes gabala Nākotnes iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
27. Par zemes gabala Klusā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
28. Par zemes gabala Centra iela 10, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
31. Par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Apstiprināts
-
32. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par nekustamā īpašuma “Puriņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Tirgus iela 20, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par nekustamā īpašuma Cīruļu iela 11A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Starpgabals pie Rūsiņa ielas, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
-
38. Par nekustamā īpašuma Nurmižu ielā 37, Siguldā, Siguldas novadā, iegādi.
Apstiprināts
-
39. Par zemes vienības Atbrīvotāju ielā 50, Siguldā, Siguldas nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
-
40. Par nekustamo īpašumu maiņu.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par personāla atlasi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
43. Par pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamā mājā Atmodas ielā 14, Inčukalnā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
44. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Mazo un vidējo uzņēmumu projektu līdzfinansēšana” nolikuma apstiprināšanu.
Noraidīts
-
45. Par Siguldas novada pašvaldības amatu, kuriem noteikts amatpersonas statuss, saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
46. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
47. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
48. Par sadarbību ar nodibinājumu “Imanta Ziedoņa muzeja fonds” “Interaktīvā lasītveicināšanas projekts pirmsskolai un sākumskolai” organizēšanā.
Apstiprināts
-
49. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
50. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
51. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
52. Par nekustamā īpašuma “Kioska Nr. 5”, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
53. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījuma izsniegšanu zemes vienību Kopmītņu ielā 3 un Meža ielā 4B, Inčukalnā, Inčukalna pag., Siguldas nov., robežu pārkārtošanai.
Apstiprināts
-
54. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Ziedoņu iela 3, Mālpils , Mālpils pagasts, Siguldas novads, atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
-
55. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 004 0450) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8042 004 0449 nosaukuma maiņu.
Apstiprināts
-
56. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 002 0274) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un par zemes vienības (kadastra apzīmējums 8042 002 0274) pievienošanu pie nekustamā īpašuma Baznīca-Kapliča, kadastra Nr.8042 002 0157.
Apstiprināts
-
57. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
-
58. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
59. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 34/2021 “Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.
Apstiprināts
-
60. Par zemes vienības sadalīšanu un starpgabala noteikšanu.
Apstiprināts
-
61. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
62. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
63. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
64. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gāles ielā 29A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
65. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra iekšējos noteikumos Nr. 5/2022 “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība” (prot. Nr.5, 16. §).
Apstiprināts
-
66. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra nolikumā Nr. 71/2021 “Nolikums nometņu projektu atbalstam”(prot. Nr.15, 9. §).
Apstiprināts
-
67. Par Siguldas novada pašvaldības nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
68. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
69. Par Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
70. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam.
Apstiprināts
-
71. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
72. Par Siguldas novada Jauniešu domes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
73. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
74. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
75. Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo kultūras centru “Folkloras festivāls Baltica” organizēšanā
Apstiprināts
-
Atpakaļ