×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par investīciju projekta “Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana” finansēšanu.
Apstiprināts
-
2. Par investīciju projekta “Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā” finansēšanu.
Apstiprināts
-
3. Par investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un logu nomaiņa un Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā” finansēšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par ceturto atklātu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
Apstiprināts
-
6. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
7. Par izmaiņām aizņēmuma līgumā par projekta “Jūdažu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā” realizāciju.
Apstiprināts
-
8. Par nekustamā īpašuma “Nurmiži”, Siguldas pag., Siguldas nov. (kadastra Nr.8094 001 0094) zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0061) daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
-
9. Par nekustamā īpašuma “Vangažu kapi”, kadastra Nr.80640010233, kadastra apzīmējums 80640010228, nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā.
Apstiprināts
-
10. Par nekustamā īpašuma Biešu iela 14, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par nekustamā īpašuma Biešu iela 15, Kļavas, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā un attīstībā.
Apstiprināts
-
13. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastā.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa.Uzņēmēja.” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par vienošanos finansējuma palielinājumam un izmaiņām infrastruktūras projektam "Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā".
Apstiprināts
-
16. Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija” par tūrisma maršruta marķēšanu.
Apstiprināts
-
17. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Allažos un Lēdurgā.
Apstiprināts
-
18. Par nolikuma “Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par piedalīšanos projektā “Lēdurgas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība – mūsdienīgas un aktīvas kopienas nostiprināšanai” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
20. Par telpu nomas līgumu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes sporta programmai “Dambrete”.
Apstiprināts
-
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai.
Apstiprināts
-
24. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Lekciju cikls “Rīts ar literatūrzinātnieku” Siguldas novadā” īstenošanai.
Apstiprināts
-
25. Par telpu iznomāšanu Atmodas ielā 6/3 -1, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
26. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā “Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma- Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novads- atsavināšanu” (prot. Nr.5, 30. §).
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 11. §).
Apstiprināts
-
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 23. §).
Apstiprināts
-
30. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Siguldas novadā 2022.-2026.gadam.
Apstiprināts
-
32. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3, un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
37. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
38. Par PSIA “Vangažu Avots” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
39. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
40. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VANGAŽU AVOTS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Namsaimnieks” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa atsaukšanu un pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atsaukšanu.
Apstiprināts
-
43. Par PSIA „VANGAŽU AVOTS” pagaidu valdes locekļa iecelšanu.
Apstiprināts
-
43. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.marta lēmumā “Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.
Apstiprināts
-
44. Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Baltkrievija.
Apstiprināts
-
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
-
46. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ