×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta redakcijas atkārtotu nodošanu publiskai apspriešanai.
Apstiprināts
2. Par 2022.gada Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 27/2021 “Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
5. Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas dalību Erasmus+ projektā “Save Environment with 3R’s ”.
Apstiprināts
6. Par renovācijas izdevumu atmaksu pašvaldības dzīvokļa Stacijas ielā 28-8, Siguldā, Siguldas novadā, īrniekam.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” rīkotā 6. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas noteikšanu.
Apstiprināts
9. Par dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības dalību agrīnās intervences programmā STOP 4-7.
Apstiprināts
11. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldība saistošo noteikumu “Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2022.gadā.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.15 „ Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2022.gadā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu ārsta prakses darbības nodrošināšanai Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
18. Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
19. Par grozījumiem ar SIA “Siguldas Sporta serviss” noslēgtajā deleģēšanas līgumā.
Apstiprināts
20. Par mantas bezatlīdzības lietošanu.
Apstiprināts
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §).
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā “Par Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas izveidošanu”.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības dome iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par aizņēmumu projekta “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” realizācijai.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-12, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma “Nātrēni”, Mālpils pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma, “Starpgabals”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Pīpeņu iela 12-1, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Zaļkalna iela 11 -23, Allaži, Allažu pag., Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 1. stāva Darbnīcas Nr.1, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 1. stāva Darbnīcas Nr.9, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par neapdzīvojamo telpu Nr.27 un Nr.28 ēkā ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0416 002, Skolas ielā 11A, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā (Peldbaseina ēka) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0207) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un par zemes vienības (kadastra apzīmējums 8094 001 0207) pievienošanu pie nekustamā īpašuma V83-Rožkrūmi, kadastra Nr.8094 001 0164.
Apstiprināts
36. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar adresi Loka astotā iela 2A, Egļupe, Inčukalna pag., Siguldas nov., atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Atpūtas ielā 21, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
40. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības domes Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma un Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas novada teritorijā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2009.gada 11.novembra sēdes lēmumā “Par zemes vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu” (prot.Nr.8, 10.§).
Apstiprināts
47. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
48. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
49. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
50. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr. 36 “Par kārtību kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”.
Apstiprināts
56. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
Apstiprināts
57. Par budžeta pārskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanā kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem vai aktivitātēm, kuros piedalās vai atbalsta Krievijas Federācija.
Apstiprināts
Atpakaļ