×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.9/1-2 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2010.gada 29.septembra lēmumā Nr.11/2 “Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu”.
Apstiprināts
3. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Rožu ielā 13, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
4. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Centra pirmā iela 7, Egļupē, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
5. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
6. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
7. Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
Apstiprināts
8. Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra nolikumā Nr. 69/2021 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva sportā” pretendentu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.33 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par atkārtotu nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par kārtību, kādā sadala 2022.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Dārza iela 27, Sigulda, Siguldas novads, 5/12 zemes vienības domājamo daļu – atsavināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Dignas”, Mālpils pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Mežciems”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 14B-3, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
Par Siguldas novada pašvaldības domes deputāta Aivara Nalivaiko pilnvaru izbeigšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ