Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Šeit būs pieejama domes sēdes tiešraide
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Gaida uz apstiprināšanu
4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai.
Gaida uz apstiprināšanu
6. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos.
Gaida uz apstiprināšanu
7. Par līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Inčukalna pagastā.
Gaida uz apstiprināšanu
8. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
8. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Gaida uz apstiprināšanu
9. Par Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.) atcelšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
10. Par zemes gabala Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Gaida uz apstiprināšanu
11. Par zemes gabala Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Gaida uz apstiprināšanu
12. Par zemes gabala Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Gaida uz apstiprināšanu
13. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā (prot. Nr.8, 4. §) “Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu”.
Gaida uz apstiprināšanu
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par atvieglojuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
20. Par izdevumu komplekta “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” tirdzniecības cenas noteikšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu izmantošanu”.
Gaida uz apstiprināšanu
22. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu darbiniekiem.
Gaida uz apstiprināšanu
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,, Par inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par maksas noteikšanas kārtību Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”.
Gaida uz apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”.
Gaida uz apstiprināšanu
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikuma Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Gaida uz apstiprināšanu
27. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
28. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Kalna ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Gaida uz apstiprināšanu
29. Par nodomu - atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
Gaida uz apstiprināšanu
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
32. Par dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā.
Gaida uz apstiprināšanu
33. Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
33. Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
Atpakaļ