×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par izmaksu precizēšanu vienam izglītojamam Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
4. Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada aktualizētā Investīciju plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Inčukalna novada domes 2015.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.1/2015 “Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
7. Par investīciju projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” finansēšanu.
Apstiprināts
8. Par atbalstu projektu konkursā „Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros” Siguldas novada Mores pamatskolas pasākumam „Sportiskā nedēļa KOPĀ!”.
Apstiprināts
9. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
11. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā un Morē.
Apstiprināts
12. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Zinātnes ielā 6-41, Siguldā un Zinātnes ielā 5-9, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
13. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 72, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§).
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Pulkveža Brieža iela 24-39, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
19. Par vispārējās izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu.
Apstiprināts
20. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošās zemes nomu Kalna ielā 2-3, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §).
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §).
Apstiprināts
25. Par cirsmu nodošanu atsavināšanai nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par ielas nosaukuma “Kalnabeišu aleja” piešķiršanu.
Apstiprināts
27. Par ielas nosaukuma Vildogas ceļš piešķiršanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0678 pievienošanu pie nekustamā īpašuma “Vildogas ceļš”, kadastra Nr.8015 003 0728.
Apstiprināts
28. Par atteikumu nodot Turaidas skolas telpas un tai pieguļošo zemesgabalu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.10/2021 “Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums”.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 3.1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Turaidas skolas lokālplānojuma, kas groza Krimuldas novada teritorijas plānojumu nekustamos īpašumos “Mežs pie Turaidas skolas”, “Turaidas pamatskola”, “Rieti”, “Saulgrieži”, “Rasas”, “Ķepīši” un “Ceļš gar Rietiem” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu un Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Turaidas skolas lokālplānojuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
33. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
34. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta saistošo noteikumu Nr.4 “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu (dārzeņu un augļkoku audzēšanu) nekustamā īpašuma “Mazandricēni” Mālpils pagasts, Siguldas novads, zemes vienībā.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 12.novembra lēmuma “Par zemes daļas piederību Dārza ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā” (prot.Nr.21, 6.§) daļas atcelšanu.
Apstiprināts
38. Par Mālpils novada domes 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.11/4 “Par adreses piešķiršanu” precizēšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas Mālpils dienesta viesnīcas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
41. Par adreses piešķiršanu “Kārļi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.
Apstiprināts
42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un ielas nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināts
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
45. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” zemes vienībai Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vīzes”, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai.
Apstiprināts
47. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”, Mālpils pagasta, Siguldas novadā, sadalīšanai.
Apstiprināts
47. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Vadzeles”, Mālpils pagasta, Siguldas novadā, sadalīšanai.
Apstiprināts
48. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Gada balva izglītībā” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par dalību projekta SAM 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” trešajā posmā laika periodā no 01.09.2021.
Apstiprināts
50. Par izmaiņām Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā.
Apstiprināts
51. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2021 “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā”.
Apstiprināts
52. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
54. Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.15 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
55. Par 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.16 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ