Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Nekustamā īpašuma “Stallis”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1.8 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Līvkalna iela 4-3, Sigulda, Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 15, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.
Apstiprināts
8. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.
Apstiprināts
9. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
10. Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu.
Apstiprināts
11. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot.Nr.8, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības 2020.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rūpnieku lauki”, Mores pagasts, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – morga saldētavas KZM-40/1200, morga saldētavas iekārtas un katafalka nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
17. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par tautas lietišķās mākslas izstādes “Latvju raksti. Citādība” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-1, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
Atpakaļ