×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.19/2018 “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 28.janvāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.2, 2. §).
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 25.augusta lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.16, 1.§).
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 3.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.23, 1.§).
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 15.oktobra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.11, 6.§).
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.24, 2.§).
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 6.aprīļa lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot.Nr.8, 1.§).
Apstiprināts
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 11.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot. Nr.10, 1.§).
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot.Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
11. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
12. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.2, 42.§).
Apstiprināts
13. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmumā “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai” (prot.Nr.4, 51.§).
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumā Nr. 2, 8. § “Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”.
Apstiprināts
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
16. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
17. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
18. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas Sporta skola nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
24. Par Mores pamatskolas dalību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/011 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” digitāla mācību un metodiskā līdzekļa aprobācijā.
Apstiprināts
25. Par līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā.
Apstiprināts
26. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
27. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināts
28. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija sēdes lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu ” (prot.Nr.8, 13.§) atcelšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 19/231 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-1, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma – kapsētas strādnieku mājas un teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par ielu tirdzniecības vietas Nr.5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Avotu iela, Sigulda, Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par zemes vienības daļas Pils ielā, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu.
Apstiprināts
37. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā” (prot.Nr.15, 39.§).
Apstiprināts
38. Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa nolikumā.
Apstiprināts
40. Par zemes nomu stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
41. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
42. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
43. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
44. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
45. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Vidzemes šoseja [numurs], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
46. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ