×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra iekšējos noteikumos Nr.19/2018 “Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 28.janvāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.2, 2. §).
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 25.augusta lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.16, 1.§).
Apstiprināts
-
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2004.gada 3.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.23, 1.§).
Apstiprināts
-
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma 2003.gada 15.oktobra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 3.apakšpunktā (prot. Nr.11, 6.§).
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.novembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.24, 2.§).
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 6.aprīļa lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot.Nr.8, 1.§).
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 11.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot. Nr.10, 1.§).
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 16.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 9.apakšpunktā (prot.Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
-
11. Par Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros” (prot.Nr.2, 42.§).
Apstiprināts
-
13. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmumā “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai” (prot.Nr.4, 51.§).
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumā Nr. 2, 8. § “Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
15. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
16. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
17. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
18. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas Sporta skola nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
-
21. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
-
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kūrnams”.
Apstiprināts
-
24. Par Mores pamatskolas dalību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/011 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” digitāla mācību un metodiskā līdzekļa aprobācijā.
Apstiprināts
-
25. Par līdzekļu piešķiršanu C līmeņa masu vakcinācijas centra izveidei Siguldā.
Apstiprināts
-
26. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
27. Par aizņēmumu SIA “Siguldas sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanai.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija sēdes lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu ” (prot.Nr.8, 13.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 19/231 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 9-1, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par nekustamā īpašuma – kapsētas strādnieku mājas un teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par ielu tirdzniecības vietas Nr.5 Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par nekustamā īpašuma Avotu iela, Sigulda, Siguldas novadā, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par nekustamā īpašuma Īsā iela 167, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
36. Par zemes vienības daļas Pils ielā, Siguldā, Siguldas novadā iznomāšanu.
Apstiprināts
-
37. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā” (prot.Nr.15, 39.§).
Apstiprināts
-
38. Par grozījumu 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
-
39. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa nolikumā.
Apstiprināts
-
40. Par zemes nomu stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Dzērveņu ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
41. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
Apstiprināts
-
42. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
43. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese] Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
44. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
45. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Vidzemes šoseja [numurs], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
46. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
47. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ