×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “Saltavots” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “Siguldas slimnīca” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par SIA “Siguldas sporta serviss” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss” (prot.Nr.15, 49. §).
Apstiprināts
6. Par konceptuālu lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
7. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
8. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” izstrādāšanu un iesniegšanu Zivju fonda izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā.
Apstiprināts
9. Par iestāšanos biedrībā “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE””.
Apstiprināts
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšana apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/6 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “’Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., - 1/6 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
17. Par saistošo noteikumu „Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
19. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Mākslas nodaļas eksponēšanas vitrīnas”.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019.gadu un aktualizētā Investīciju plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nodibinājuma “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” iesniegumu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Mežciems” -4, Allažu pagasts, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
23. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-1, Allažu pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldībai Dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Līvkalna iela 4-3, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
28. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
29. Par izmaiņām Siguldas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
30. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
31. Par zemes vienības Leona Paegles ielā 15B, Siguldā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 33 , Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par renovācijas izdevumu atmaksu pašvaldības dzīvokļa Stacijas ielā 28-8, Siguldā, Siguldas novadā, īrniekam.
Apstiprināts
35. Par neatgūstamā parāda izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
36. Par trešo atklātu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvas projektos” organizēšanu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu dalību programmā “Latvijas skolas soma”.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un grozījumiem 2015.gada 15.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.2015/563” (prot.Nr.9, 14.§).
Apstiprināts
41. Par nekustamā īpašuma Graudu iela A, Sigulda, Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
42. Par ielu tirdzniecības vietas Turaidas ielā 2A, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par nekustamā īpašuma Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
45. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Rožu iela 7A, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
46. Par izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” direktora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
47. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
48. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Apstiprināts
49. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam par individuālo konsultāciju izglītojamajiem nodrošināšanu klātienē.
Apstiprināts
50. Par īpašuma ar kadastra Nr.8094 003 0253 sadalīšanu.
Apstiprināts
51. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm) ēdināšanai.
Apstiprināts
Atpakaļ