×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes laika grafikā.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
3. Par dalību aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
4. Par kārtību, kādā sadala 2021.gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
5. Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” rīkotā 25. starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2021” konkursa dalības maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināts
6. Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2021.gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Apstiprināts
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upeņu iela 4, Sigulda, Siguldas novads atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Televīzijas ielas”, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Šķūņa Beitas”, Siguldas pag., Siguldas nov., 1/3 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 2021.gadā.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu” (prot.Nr.7, 30.§) atcelšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu” (prot.Nr.7, 31.§) atcelšanu daļā.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.
Apstiprināts
19. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
22. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības izsoļu rīkošanu ārkārtējās situācijas laikā un sadarbības līguma slēgšanu ar Tiesu administrāciju.
Apstiprināts
24. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 17.decembra lēmumā „Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2021. gadam” (prot.Nr.15, 1.§).
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
26. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 12. novembra lēmumā “Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2021. gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu” (prot.Nr.14, 26.§).
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
28. Par atbalstu Siguldas novada Jaunrades centra sadarbībai ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.
Apstiprināts
29. Par izglītības atbalsta iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanu.
Apstiprināts
32. Par nekustamo īpašumu Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 un Informācijas centra Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, telpas daļas Nr.001, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
35. Par nekustamā īpašuma “Airīšu mežs” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2008.gada 10.septembra lēmumā “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību adresēm, platībām un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi” (prot.Nr.18, 5.§).
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
38. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par grozījumiem Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā.
Apstiprināts
40. Par grozījumu Siguldas novada Laurenču sākumskolas nolikumā.
Apstiprināts
41. Par Siguldas un Stopiņu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu.
Apstiprināts
42. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Apstiprināts
43. Par Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
Apstiprināts
Atpakaļ